ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
“Kaiser Τσικνοπέμπτη”

1. Προοίμιο
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.» με έδρα τη Ριτσώνα Ευβοίας (Θέση Βρύσες, 70ο Χλμ. Αθηνών–Λάμιας, Τ.Κ. 32009), ΑΦΜ: 999188717, ΔΟΥ: Χαλκίδας (περαιτέρω η «Διοργανώτρια»), προκηρύσσει την έναρξη διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία «SHEEPFISH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.» και διακριτικό τίτλο “SHEEPFISH Α.Ε”, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Αγρινίου αριθμός 3 με ΑΦΜ 997720272, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής για συντομία «ο Τεχνικός Ανάδοχος») θα αναλάβει να υλοποιήσει τεχνικά και να εκτελέσει την προωθητική ενέργεια για λογαριασμό του Διοργανωτή.
2. Περιγραφή Διαγωνισμού
Ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, περιοχή, τηλέφωνο και e-mail), καθώς και τον αριθμό LOT (αριθμό – που ξεκινά από τα γράμματα LΤ, ο οποίος βρίσκεται είτε στο κάτω μέρος των κουτιών Kaiser Pilsner 330ml και 500ml, είτε στην πίσω ετικέτα των φιαλών Kaiser Pilsner 330ml και 500ml) της συσκευασίας Kaiser Pilsner που έχουν προμηθευθεί από οποιοδήποτε κατάστημα, – στο οποίο διατίθεται το εν λόγω προϊόν, στη σχετική φόρμα συμμετοχής δια του διαδικτυακού τόπου ‘JotForm’ (περαιτέρω «Διαδικτυακός Τόπος»).
Με τον παραπάνω τρόπο θα συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική κλήρωση (τύπου random.org), η οποία θα διενεργηθεί κατά τη λήξη του διαγωνισμού με τα εξής έπαθλα:
α) δέκα (10) νικητές κερδίζουν από μια ψησταριά υγραερίου WEBER SPIRIT II 3-310 GBS Black έκαστος,
β) τριάντα (30) νικητές κερδίζουν από μια ποδιά KAISER και
γ) εξήντα (60) νικητές κερδίζουν από ένα κιβώτιο KAISER (330 x 24).
Το χρονικό διάστημα του διαγωνισμού είναι: 27/1/2022 (12:00) – 27/02/2022 (23:59)
Σημειώνεται ότι επιτρέπονται οι πολλαπλές συμμετοχές ανά χρήστη, αλλά κάθε νικητής κερδίζει μόνο μία φορά.
3. Δικαίωμα Συμμετοχής & Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει όποιος είναι άνω των 18 ετών και έχει προμηθευτεί οποιοδήποτε προϊόν Kaiser. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται ανά πάσα στιγμή, εφόσον τους ζητηθεί από τη Διοργανώτρια, να επιδεικνύουν τα παραστατικά της νόμιμης συμμετοχής τους και να της παραδίδουν αντίγραφα, ήτοι τις συσκευασίες του προϊόντος. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία της Διοργανώτριας και του Τεχνικού Ανάδοχου, (β) οι συγγενείς (α΄ και β΄ βαθμού) και οι σύζυγοι με τους ανωτέρω υπό (α). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
Κλήρωση
Η κλήρωση θα διενεργηθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού τη Δευτέρα 28/02/2022. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν εκατό (100) νικητές. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ενέργειας (KaiserΒΒQ.gr) στις 28/02/2021 μετά τη σχετική κλήρωση ενώ θα ειδοποιηθούν και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
4.Αποδοχή του Δώρου
Η παραλαβή των δώρων, έπειτα από προσωπική επικοινωνία από τον Τεχνικό Ανάδοχο, θα πραγματοποιείται από τα κεντρικά γραφεία της Διοργανώτριας, εφόσον ο νικητής διαμένει εντός Αθηνών ή από συνεργάτη της Διοργανώτριας, εφόσον ο νικητής διαμένει εκτός Αθηνών μετά από ταυτοποίηση του προσώπου του νικητή και με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας (ή άλλου ισότιμου μέσου ταυτοπροσωπίας π.χ. διαβατήριο) εν ισχύ.
Εφόσον δεν έχει υπάρξει απόκριση ή δεν έχει καταστεί δυνατή η ανεύρεση κάποιου εκ των νικητών εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, ο/η εν λόγω νικητής/τρια θα απωλέσει αυτοδίκαια το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου του/της.
5. Προσωπικά Δεδομένα
Πληροφορίες για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και την τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας, που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε παρακάτω (όρος 11) στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
6. Ευθύνη Διοργανώτριας
Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη προσέλευσης των νικητών για παραλαβή των Δώρων τους εντός της ορισθείσας προθεσμίας. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω προθεσμιών παρέλθει άπρακτη η Διοργανώτρια δύναται να διαθέσει ή να μην διαθέσει τα Δώρα κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους κληρωθέντες αναπληρωματικούς νικητές. Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο οι νικητές δεν προσέλθουν ή δεν αποκριθούν ή προσερχόμενοι δεν συμμορφώνονται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωμά τους περί παραλαβής παύει να υφίσταται καθώς συνομολογείται ότι έχουν παραιτηθεί από αυτό. Το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν, ενδεικτικά, ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνηθείσες ιδιότητες έναντι της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της, όπως – ενδεικτικά – λόγους ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη ή υπερφόρτωση ή διακοπή δικτύου: καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη της απάντησης στο διαγωνισμό. Ο Διαγωνισμός δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται, οργανώνεται ή συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το Facebook. Διευκρινίζεται ότι το Facebook ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων για το Διαγωνισμό.
7. Προβολή
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το διαγωνισμό, ενδεικτικά της απονομής των Δώρων.
8. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να μεταβάλει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει τα δώρα ή να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση στη σελίδα της στο Facebook με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
9. Ακύρωση Νικητή
Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του Δώρου αποβεί άκαρπη, (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του Δώρου. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο Δώρο το αποκτά ο κατά σειρά προτεραιότητας αναδειχθείς αναπληρωματικός νικητής.
10. Αποδοχή των όρων Διαγωνισμού – Τεκμήριο
Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι κάθε συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.
11. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, μέλος του ομίλου Carlsberg μεριμνά για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα πολιτική απορρήτου σας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο η Ολυμπιακή Ζυθοποιία («Ολυμπιακή Ζυθοποιία, εμείς, εμάς, μας) επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την συμμετοχή σας στο Διαγωνισμό.
Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα
Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε (η Διοργανώτρια). Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας θα βρείτε παρακάτω στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας».
Η Διοργανώτρια θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της εταιρείας SHEEPFISH η οποία θα διεξάγει τον διαγωνισμό για λογαριασμό της Διοργανώτριας («Τεχνικός ανάδοχος»), όπως περιγράφεται περαιτέρω στην ενότητα «Δημοσίευση των πληροφοριών».
Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία ως διαχειριστής των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης είναι από κοινού υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων με την αντίστοιχη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Θα θέλαμε να σας καταστήσουμε σαφές ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον τρόπο με τον οποίο η εκάστοτε πλατφόρμα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Κάθε μία εξ αυτών ακολουθεί τη δική της πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιον σκοπό
Με την υποβολή της συμμετοχής του εκάστοτε συμμετέχοντα, τα δεδομένα επεξεργασίας είναι τα προσωπικά δεδομένα που ο συμμετέχων δηλώνει στη φόρμα συμμετοχής (όνομα, επώνυμο, περιοχή, τηλέφωνο και e-mail).
Η Διοργανώτρια θα επεξεργαστεί τα δεδομένα για να συμπεριλάβει τον συμμετέχοντα μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών στο στάδιο της κλήρωσης. Τα όνομα και το επίθετο του συμμετέχοντα που θα αναδειχθεί και νικητής θα χρησιμοποιηθούν για την κοινοποίησή του ως νικητή. Για την επικοινωνία με τον νικητή και την παραλαβή του δώρου θα χρησιμοποιηθούν τα απαραίτητα δεδομένα επικοινωνίας. Στο πλαίσιο της παραλαβής αυτής ενδεχομένως ζητηθεί κάποιο έγγραφο επιβεβαίωσης της ταυτότητας του νικητή. Επιπλέον, σε περίπτωση που το δώρο αποσταλεί στον νικητή, η ακριβής διεύθυνση και κάθε άλλο απαραίτητο δεδομένο επικοινωνίας (π.χ τηλέφωνο επικοινωνίας) θα τεθεί σε επεξεργασία.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, θα επεξεργαστούμε μηνύματα που λάβουμε από εσάς στα κανάλια επικοινωνίας που διαθέτουμε ή που μας έχετε αποστείλει μέσω email ή ερωτήσεις που μας έχετε απευθύνει μέσω τηλεφώνου, προκειμένου να απαντήσουμε σε αίτημα/ερώτημά σας σχετικά με τον Διαγωνισμό. Εάν έχετε επικοινωνήσει μαζί μας τηλεφωνικά θα χρησιμοποιήσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό προκειμένου (για την περίπτωση όπου αυτό χρειαστεί) να σας καλέσουμε εκ νέου και να απαντήσουμε σε ερώτημά σας.
Δεδομένα επεξεργασίας επίσης αποτελούν τεχνικές πληροφορίες (π.χ διεύθυνση IP) ή πληροφορίες σχετικά με τα cookies.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο επικοινωνίας του Διαγωνισμού στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας, πληροφορίες σχετικά με την ψηφιακή αλληλεπίδραση των ατόμων θα τεθούν υπό επεξεργασία. Πιο συγκεκριμένα, όταν ο Διαγωνισμός διεξάγεται μέσω ιστοσελίδας και κοινοποιείται στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό για την συμμετοχή του, θα τύχουν επεξεργασίας το όνομα και η εικόνα προφίλ του ατόμου που θα κάνει like στο post ή θα αναρτήσει κάποιο σχόλιο καθώς και οποιοδήποτε μήνυμα/σχόλιο που αποστείλατε σε εμάς.
Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
Υποβάλλοντας την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παρέχουν τη σύμφωνη γνώμη τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. H ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία». Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε στο πρότερο στάδιο της ανακλήσεως.
Η Διοργανώτρια έχει επίσης έννομο συμφέρον να επεξεργαστεί πρόσθετα δεδομένα (έγγραφο επιβεβαίωσης ταυτότητας) προκειμένου να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του νικητή καθώς και να επεξεργαστεί ενδεχόμενα πρόσθετα δεδομένα επικοινωνίας ή διευθύνσεως ώστε να έρθει σε επικοινωνία μαζί του για την παραλαβή του δώρου ή την αποστολή του ή για να παρέχει πληροφορίες – διευκρινίσεις -απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν υποβληθεί. Στην περίπτωση του εννόμου συμφέροντος θα ληφθεί υπόψη οποιοδήποτε υπέρτερο θεμελιώδες δικαίωμα ή ελευθερία του υποκειμένου των δεδομένων.
Επιπλέον ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να υπάρχει έννομο συμφέρον ή νομική υποχρέωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων προκειμένου η Διοργανώτρια: Να προλαμβάνει, να εντοπίζει και να διερευνά περιπτώσεις απάτης, καταχρηστικότητας ή άλλων παρανόμων δραστηριοτήτων και πιθανών παραβιάσεων των Όρων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου και τις βέλτιστες πρακτικές. Εάν παρέχονται ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες και εντοπιστεί ή υπάρχει υπόνοια απάτης, ενδέχεται να διαβιβαστούν λεπτομέρειες σε υπηρεσίες πρόληψης της απάτης και σε άλλους οργανισμούς και μπορεί να καταγραφούν από εμάς ή εκείνους. Επίσης η επεξεργασία δεδομένων μπορεί να γίνει στο πλαίσιο άσκησης νομίμων δικαιωμάτων της Διοργανώτριας και τήρησης νόμιμης υποχρέωσής της, όπως για παράδειγμα, να απαντήσει σε ερωτήματα δημοσίων και διοικητικών αρχών συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων, αστυνομικών αρχών, ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες ενδεχομένως έχουν εκ του νόμου δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
Επίσης η επεξεργασία δεδομένων ενδέχεται να τελείται προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο στα ψηφιακά μέσα που διαθέτουμε και μέσω των οποίων διεξάγεται ο Διαγωνισμός παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και ότι έχετε ασφαλή πλοήγηση και θετική εμπειρία κατά την αλληλεπίδρασή σας με αυτά τα μέσα.
Δημοσιεύοντας το Διαγωνισμό στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να υπάρξει κάποια ψηφιακή αλληλεπίδραση χρηστών στο ποστ του Διαγωνισμού (κάνοντας Like, comment). Κάνοντας like/comment ο χρήστης συμφωνεί στην επεξεργασία του ονόματος και της εικόνας προφίλ του. Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη σύμφωνη γνώμη του αφαιρώντας το αντίστοιχο like/comment. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει την νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιήθηκε στο πρότερο στάδιο της ανακλήσεως.
Δημοσίευση των πληροφοριών σας
Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της εταιρείας SHEEPFISH, η οποία θα διεξάγει τον Διαγωνισμό για λογαριασμό της και έχει αναλάβει την τεχνική υλοποίηση του έργου και την εκτέλεση της προωθητικής ενέργειας για λογαριασμό της Διοργανώτριας. Θα εξασφαλίσουμε ότι ο Τεχνικός Ανάδοχος θα προβεί σε συμβατικές δεσμεύσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, που θα μοιραστούμε μαζί του σύμφωνα με τις οδηγίες μας, αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και όλους τους εφαρμοστέους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Αν ζητηθεί νομίμως, μπορούμε να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σε αστυνομικές αρχές και/ ή τρίτους σε σχέση με ερωτήματα παροχής πληροφοριών προς διερεύνηση εγκλημάτων ή παράνομων δραστηριοτήτων. Μπορούμε, επίσης, να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε μέλος της ομάδας μας, δηλαδή, στις θυγατρικές μας, στην ελέγχουσα μητρική εταιρεία και στις θυγατρικές της, οι οποίες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν σε σχέση με οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες σκοπούς. Επίσης, θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους παρόχους υπηρεσιών (όπως πάροχοι μάρκετινγκ, πληροφορικής), που θα μπορούν να το επεξεργαστούν για λογαριασμό μας για οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες σκοπούς.
Για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα
Τα προσωπικά δεδομένα, που διατηρούμε για εσάς, δεν θα παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το επιτρεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία και θα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό, όπως αυτοί ορίζονται ανωτέρω.
Διαβιβάσεις εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»)
Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός του ΕΟΧ ή μπορεί να υπάρχει πρόσβαση σε αυτά εκτός του ΕΟΧ για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που διαβιβάσουμε δεδομένα προς (ή επιτρέψουμε την πρόσβαση σε δεδομένα) από χώρες εκτός ΕΟΧ, θα διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα προστατευτούν καταλλήλως και δεόντως. Στο μέτρο που αποτελεί υποχρέωσή μας, θα διασφαλίσουμε ότι όλες οι διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΟΧ θα γίνονται με έγκυρη νόμιμη βάση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, συμβατικές ρήτρες εγκεκριμένες από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, που επιτρέπονται από τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.
Τι κάνουμε για την προστασία προσωπικών δεδομένων
Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες, που μας παρέχετε αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές μας. Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρόλο, που θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, που μεταδίδονται στις ιστοσελίδες μας – οποιαδήποτε διαβίβαση γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας, για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
Τι συμβαίνει με τους συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες
Οι ιστοσελίδες μας και οι σελίδες από οπαδούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media fan pages) ενδέχεται κατά καιρούς να περιέχουν συνδέσμους προς και από τους διαδικτυακούς τόπους των συνεργατών μας, των θυγατρικών μας και άλλων τρίτων μερών. Αν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο σε οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, λάβετε υπόψη ότι αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αυτές τις πολιτικές. Ελέγξτε αυτές τις πολιτικές, πριν υποβάλλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους.
Τα δικαιώματά σας και η επικοινωνία μαζί μας
Ενημέρωση πληροφοριών
Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες, για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ακριβή. Για να μας βοηθήσετε σ’ αυτό, θα πρέπει να μας ενημερώσετε για οποιεσδήποτε αλλαγές στα προσωπικά δεδομένα, που μας δώσατε, επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία, που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω.
Τα δικαιώματά σας
Ως υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων ενδέχεται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε:
• την παροχή περισσότερων λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
• την παροχή ενός αντιγράφου των προσωπικών δεδομένων, που διατηρούμε για εσάς,
• τη διόρθωση τυχόν ανακριβειών στα προσωπικά δεδομένα και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών προσωπικών δεδομένων, που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς,
• τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, που δεν έχουμε πλέον λόγο να επεξεργαστούμε, και
• τον περιορισμό του τρόπου, με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενώ εξετάζουμε μια ερώτηση, που έχετε θέσει.
Επιπλέον, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα:
• όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση, να αποσύρετε τη συναίνεση.
• να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα, που μας δώσατε και που εξακολουθούμε να διατηρούμε για εσάς, σε ένα τρίτο μέρος ηλεκτρονικά,
• να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που επεξεργαζόμαστε για λόγους «εννόμων συμφερόντων» ή «δημόσιων συμφερόντων», εκτός αν οι λόγοι μας για την υποκείμενη επεξεργασία υπερβαίνουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, και
• να αντιταχθείτε στο άμεσο μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κατάρτισης προφίλ για τέτοιους σκοπούς) ανά πάσα στιγμή.
Αυτά τα δικαιώματα υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος (π.χ. πρόληψη ή διαπίστωση εγκληματικών πράξεων) και των συμφερόντων μας (π.χ. διατήρηση νομικού προνομίου) και ενδέχεται να μην είναι όλα διαθέσιμα στη χώρα, στην οποία βρίσκεστε.
Εάν έχετε το δικαίωμα να το κάνετε, μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τις λεπτομέρειες, που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω.
Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή από την απάντησή μας σε οποιαδήποτε άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Αθήνα / www.dpa.gr, τηλ. 2106475600).
Επικοινωνία
Οι ερωτήσεις, τα σχόλια και τα αιτήματα σχετικά με αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι ευπρόσδεκτα και θα πρέπει να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@olympicbrewery.gr.
Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία:
Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε., Ελαιών 59, Νέα Κηφισιά 14564, Αττική,
Τηλ. +30 210 6675200 Φαξ +30 210 210 6675297
Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2021